סימניות

משחק NHL 99 באינטרנט

                                  NHL 99 קחשמ

NHL 99 (NHL 99):

.רתויב תומסרופמה תוצובקה תחאב יקוה תימואלה הגילב קחשל תונמדזהה תא ךל שיש םכמצע .ךלש תווצה תא רוחבל ךרטצת NHL 99 קחשמה תליחתב .חרקה לע אציי הלש בכרהב התא זא .הז תא גישהל תוסנל ךירצ התאו קחשמה תא ןיזהל היהי קסידה תא תואה לע .ביריה לש רעשה תא ףוקתל ,ןכמ רחאל .ךלש םינקחשל רבעמ תתל וא תוריהמב םיביריה תא חצנל הסנ .םהילעמ הסיבכה תנוכמ תא םיכמ ,רעשל םיברקתמ .הדוקנ לבקת ,הרטמה ןויצ התא םא .ביריה לש הרטמה לש רתויב תורטמה תא עיקבה רשא דחא וב הכוזו ןמז לש תמיוסמ תומכ ך
" "