סימניות

משחק השק רקוב באינטרנט

                                  A Rough Morning קחשמ

השק רקוב (A Rough Morning):

.רזומ הארנ לכהו םירכומ אל םירבדב ףקומ ,רזומ תיבב ומצע תא אצמו רוביגה ררועתה ,ם .ןולשיכה ךכ רחאו ,הלילה ןודעומ היה רכזש ןורחאה רבדה ,חילצה אלו םדוקה הלילה יעו .םיצפחו םירבד בל םישלו ביבסמ לכתסהל ךירצ התא ,הזה םוקמב יח ימ ןיבהל ידכ .תיבה לעב לע הברה רפסל םילוכי םה .בצמה תא ןיבהל ההוזמ אל ריסא הרזע .ןמזה תא רוכזל ,ךירצ התאש םיטקייבואה תא אוצמל ,השק רקובב ,הז ליבשב
" "