סימניות

משחק הגלפמה הציפ באינטרנט

                                  Pizza Party קחשמ

הגלפמה הציפ

Pizza Party

.אובל םיחיטבמ רשא םיחרוא לש םוצע רפסמ ליכאהל ךיא לבא ,הביסמ תושעל תטלחה .הציפ - תוריהמב אצמנ ןורתפה .םעטה לכל ומיאתיש ידכ תובר תויצאירו ךורע תויהל לוכיש רתויב יטרקומדה לכאמה אוה .תוירטפו ףועה תא םיפיסומ ,ונגרואו םוקיליזב - ילע ,הלרצומ תניבג ,תוינבגע בטור : .תרמגומה הגועב םתוא םישל ,םיחרוא תשקבל םירצומ בלשל לוכי התא זא .בער ולבקי םה דוקירה ירחאו ,לכואל םירותב דומעל אל ,עשעתשהל םיצור םיחרואה ,תורי .תיבה לעב תא תתל אל תוסנל ידכ ,הגלפמה הציפ קחשמב עוריאה תחלצהל ךלש תונמוימבו ת .תואקשמה לכ םע ותוא גופסלו םייסיסע םילישבת ךותחל םישלושמה תא תחקל ידכ תודי לש .ךילע םיבוהאה םילכאמה םע המח הייטרוט תונהיל טושפ וא היזיבלטב תופצל ,תויווח ףתש .לובסל לוכי אל אוהש הנמה תא היהי אל הזו ,הצור אוהש המ תא לבקמ דחא לכ יכ ,ןוזמה .תטהול הציפה ףוס ילב הלכאה םיילאוטריו תוחוקלל גנירטייק ,בער עיגהל בייח התא תרח .העש וליפא וא ,יונפ עגר לכ לש בוהאה רנא'זה םלשל לגוסמו וחמשי רשא םירוטלומיס לש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more