סימניות

משחק באינטרנט

                                  Happy Tree Friends Strandead קחשמ

Happy Tree Friends Strandead

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ Strandead חמש םירבח ץע שגרמו שדח קחשמ אוה ונ .םלועה יבחרב תועיסנב וייח לכ תא ריאהו ,קיחצמ תיתוורפ היח התאש בצמה תא םכמצעל ו .דדוב יא לע לבקו העיבט לבס ונלש רוביגה ,המילא הרעס יתרבש עגרבו .ףוחה לע םירזופמ םילכ לש ןווגמ ףוסאל לחה אוה רקובב ררועתהשכ .הילא עיגהל הככ תויהל ךירצ היה אוהו ,םישנא ויח הבש ץרא היה קחרמה רחאל .םירישכמ הנבנ אוה תיקנע הקטגור תועצמאב םינימזה םילכה .ינשה דצה לא עיגהלו םימה לעמ סוטל הקירז תרזעב ,טושפ היה ןויערה .תדוכלמ םיכחמ ונא הבש ךרדב איה היעבה לבא .הלחתההמ לכה ליחתהל ךירצ זאו ונתוא לכואש שירכ תועתלמ לא עיגהל םימה לש חטשמב הע .חילצתו קורזל לש המצעהו ולולסמ תא בשחל ןוכנ זא .םייתעבש השק הז תא השעת המר לכ םע יכ רוכז .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .הקיסומ םע ראתל רשפא יאש הריווא ול הנקמה ,תומותר םג דואמ הפי הקיפרג םג ומכ ,ןי .Happy Tree Friends Strandead ידכ ךלש יאנפה תוכזב רהבתהל ףיכ היהי םיאליגה לכב ..הז תא ראתל רשפא יאש הריווא ךותל לולצל בשחמה וא טלבאטה ,ךלש עגמה ןופלטל קחשמה .טנרטניאב רתאהמ תורישי קחשל ןתינ ןכ ומכ .תויתרבחה תותשרה לכמ ךלש ןובשחה תועצמאב סנכיהל וא ,וילא סנכיהל טושפ ,ךכ םשל .םלועה יבחר לכמ םינקחש םע תורחתהל וא קחשל ךלש םירבחה תא ןימזהל לוכי התא וישכע .ךלש רמייגה ליפורפ תא תוארל םילוכי םה ךלש תומדקתהה לכ Happy Tree Friends ןמזה תא ריבעהל רוזעל טושפו םיקיחצמ םיעגר הברה ךל תתל שוטנ.
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more