סימניות

משחק ברק ברק באינטרנט

                                  Battle Battle קחשמ

ברק ברק

Battle Battle

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא ברק ברק שגרמו שדח קחשמ אוה ונינפל .ונלש ןיעידומהו לזמה קודבת יכ תשגרמ תורחתב ףתתשנ ונחנא םויה .הארנ טיעמנש ךותל קומע לכתסהל ונקחרהש תאו ,תוסומע תוריגמה שרגמ ונינפל .םידצה ינשמ דמוע ךלש ביריה התא .תואספוקה תחא תחת אבחתי אוהו ולש דמחמה ררחשל ידכ קחשמה לש הרטמה .ורבעל רודכה תא קורזל םכלש םייחה ןעשנו הבית רחוב התא ןכמ רחאל .וכותל לבקמ רובע תודוקנ חיוורמ התא ביואה תחתמ היחה םא .דעצ השוע ביריה זא אל םא .ךישממ קחשמהו וששואתה תובית ,תודוקנ תפסוהש רחאל .תומיעב ןיינע תמרות רשא ,ונתשי תובכרומהו םוקימה המר לכ םע .עגמה ךסמ לע הציחל עבצא וא רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .עגריהל קר ךל תושעלו רכממ קחשמ יד אוה ברקה ברק קחשמ .ירי ןיא .ידאלב תוצלפמו תוברק .שידא דחא ףא ריאשי אל הקיחצמ הלילע תורחתה חורב לבא .ךלש יונפה ןמזה תא ריאהל היהי ןיינעמ קחשמ תפסותב ,הפי הקיסומו הקיפרג .קחשמה תונהילו טלבאטה וא בשחמה ,ולש דיינה ןופלטל ברק ברק דרוה .טנרטניאב קחשל תורשפאה תא שי .תויתרבחה תותשרה לכמ ךלש ןובשחב שמתשהל וא םומינימה םשרמב תכלל טושפ .םדגנ קחשלו ךלש םירבחהו החפשמה ינב ןימזהל לוכי התא זא רתויב םיקזחה םינקחשה לש ןוילעה סנכיהל לכות ,ןמז תצק הלבמ התא םאו ךלש ליפורפב ה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more