סימניות

משחק הנותח ןולס באינטרנט

                                  Wedding Salon קחשמ

הנותח ןולס (Wedding Salon):

.הפוחה ליבשב ךירצ התאש המ לכ אוצמל ולכות תחא תונחב הלכהו ןתחה ובש ,הנותחה ינוכ .ברע תחורא תנותח רובע תונמ רוחבלו ,תוקורסת תושעל תוחוקל םינמזומ ,תולמשו םיטישכ .דואמ תונלבס ירסח יגיגחה עוריאה לש ברעה לע םיבצע םה ,םירקבמל םיתוריש .תוריש ביחרהלו שדח דויצ הנק
" "