סימניות

משחק םיצורמ םיבכוכ קינ באינטרנט

                                  Nick Racing Stars קחשמ

םיצורמ םיבכוכ קינ (Nick Racing Stars):

.תוינוכמה לע םיצורמב הכוזה תא עובקל ידכ תורחת ןגראל וטילחה םירחא םיוותו Ninja .העונתה תא ץיאמ ,תונילופמרט תא ץימחהל אל ,םילושכמה לע רבגתהל רזוע ,ליחתהלו תומ .תועודיה תויומדה ןיב רתויב בוטה תא ךופהלו ףוסה דע ןושאר ואוב .םיבחרמו םיצח להנ
" "