סימניות

משחק ןמז תכרב חרק תכיסנ באינטרנט

                                  Ice Princess Pool Time קחשמ

ןמז תכרב חרק תכיסנ (Ice Princess Pool Time ):

.תומח תוצראב חונל אובל יושע ימ לכו דואמ רק Erendell הכלממב ,ףרוחב .הלש םוחה לכ תא הקינעמ שמשה ובש ,םיה לא עסמל האצי איהו ,ללכה ןמ אצוי אל איה הנ .םיננצמו הלודג הייחש תכירב שי םש ,ןולמה גג לע ולוכ םויה תא תולבל ףידע םיל עיגי .הכרבל לויטל דמחנ םי דגב רוחבל הרענה תרזע
" "