סימניות

משחק תיאפוק תלוכמ באינטרנט

                                  Grocery Cashier קחשמ

תיאפוק תלוכמ (Grocery Cashier ):

.םירהממ םיקסע ישנאו תיב תורקע רותב תרשל רהמו ,תלוכמה 'חמב תיאפוקה לש םוקמה תא .םישנא לש ןוצרה תועיבש רסוחו םיכורא םירות רוציל וניאו תוריהמב ךלש תוחוקלל עיגה
" "