סימניות

משחק םישבכ באינטרנט

                                  Sheep קחשמ

םישבכ (Sheep ):

.שבכה קר םיניייינעתמ םירזייח ,המחלמ םדא ינב זירכהל םינווכתמ אל םה ,חטשה ןיינוע .ךתיא םתוא תחקל ידכ לכה ושעי םהו ריווא ומכ ,םיקורי םישנא םיכירצ תוקיחצמ תוריעש .לכמב חולשלו םיעורה םייחה תא דוכלל רוזעלו ,םתיא וברעתת לא Gravity םוקמ תברקב םימקוממה םיטקייבוא םע דדומתמ אל ,תוריהזב םדקתהל ,תווצה לע ת
" "