סימניות

משחק Rage המחלמה ןטפק תצלפמ באינטרנט

                                  Captain War Monster Rage קחשמ

Rage המחלמה ןטפק תצלפמ (Captain War Monster Rage):

.הדבעמהמ טלפנ רשא םיטנטומ תויח לש אבצ םע םחליהל ךרטצי אוה ,הבושח המישמ עצבל בו .רוחאמ בנגתה וניא ביואה יכ אדוול ,לאמש לעו ןימי לע םיאב םה ,תובר ויה תוצלפמ .תואירב רזחשל ידכ המצוע םימסו קשנ םה םכותב תויוצמה תובית תא תוריל .ללחב ,םיציח - לוהינ
" "