סימניות

משחק יפוס ןגמ באינטרנט

                                  Final defender קחשמ

יפוס ןגמ (Final defender):

.רתויב תורעצמ הנייהת תוכלשהה ,ותוא סורהל לכות ביואה םא ,הנורחאה הרושה איה וז - .לדגמה תא רובעל הסנמ ,ףוקתי ביואהו ,חיינ קנט ךותב התא .ריוואו השבי תורטמב עוגפל ידכ םיחתותה תא הנש .תודרשיהו ןוחצינ היולת הנוכנה הריחבה ,ילאמשה יכנאה חולב םיאצמנ םילכה יגוס
" "