סימניות

משחק יבייב ןתייוול תלצה באינטרנט

                                  Baby whale rescue קחשמ

יבייב ןתייוול תלצה (Baby whale rescue ):

.הלצהל הווקת לכ אלל עקרק לע ויה םיינעה םירבדהו ,עתפל ומלענ םימה לבא ,ףוחל תוכו .םהל רוזעל ףוחד ,תושבייתהמ ותומי םהו רתוי תצק .םיה תא ול תתל ךיא לע בושחל יאדכ הז ,הנוט לקוש אוה ,ירשפא וניא רבעה קונית לותל .םינבמו ףצומ םיצע הניא םימה תמירז ידכ םהב שמתשהל לבא רודיג םיקולב רסה
" "