סימניות

משחק Vs. הכיסנה המחלמ םיררוג םילבנ באינטרנט

                                  Princess Vs. Villains Tug-of-war קחשמ

Vs. הכיסנה המחלמ םיררוג םילבנ (Princess Vs. Villains Tug-of-war ):

.המחלמ לש ילאנב הכישמה ידכ םיעשר איבהל הטילחה המוסקה הכיסנהו רתוי תוערה תויומד .הלוסרואו הלאורק ,םירוצעמ אלל וגנא'ג :םיעשר לש תווצ ,לאירא הנטקה םיה תב הרורוא .תוכיסנ םירזוע םתא ,ןבומכ ,ברקל ןנוכתהל תווצ הלעמב הלמשה תא ליחתהל תנמ לעש ךכ .רמגנש תופשכמה חוככ ןבל ךופהל םהל רשפאמ אל ,םבל לע רבכעה לע ץחל
" "