סימניות

משחק ניוו הכיסנה לאירא ןונגס באינטרנט

                                  Ariel Princess Winx Style קחשמ

ניוו הכיסנה לאירא ןונגס (Ariel Princess Winx Style ):

.הנטק היפ תוחפל תויהל הצור המצע איה ,ניוו תונב בהוא לאירא .שבלתהל הרענל רוזעל התאו ,תורדהנ תושובלת ניוו ןונגס לש טס תנתמ הל ואיבהו הנטק .היתורבח םע ףועל הלוכי איהו יפויה תא הנגצת תויפ יפנכ ,חבושמה טנרטניאהמ םיגורא
" "