סימניות

משחק ףפועמ שד באינטרנט

                                  Flying Dash קחשמ

ףפועמ שד (Flying Dash ):

.םימשה לא ספטל ךידעלב לוכי אלו ,םיבוהאה םינקחשה לש ילאוטריווה בחרמב םייולת םיר .םהלשמ םיסטש ולא םע שגנתמ אל ,םירקי םישיבג ףוסאלו סוטל תויונמדזה לש עפש ול תתל .ךלש םכחה ןופלטה לע קחשמ התא םא ,עבצאה וא םימש רבכע תוציחל ות תא רומש
" "