סימניות

משחק Ninja קאו באינטרנט

                                  Whack A Ninja קחשמ

Ninja קאו (Whack A Ninja ):

.תוזירזו הבוגת תוריהמ לש ףיכ ןחבמ רובעל ךירצ התא לבא ,םינמוימו םימכח םחול םה ל .ומלענש דע שיטפ םע םתוא תוכהל ךירצ התאו המדאב םילוגעה םירוחה ןמ תאצל תויומד .קחשמה תא םייסל ידכ קר רסח ה'גנינה .רבכעה םע ךשמה
" "