סימניות

משחק ןונק - דונ וברוט באינטרנט

                                  Turbo Hobo-Cannon קחשמ

ןונק - דונ וברוט (Turbo Hobo-Cannon):

.ריעה יבחרב תוריהמב עונל ידכ וב שמתשהל טילחהו סקרקב חתות טעמכ אצמנ ,הפשא יחפב .םהלשמ םידגבו ןוזמ אצמי הבש תוריהמב שדח םוקמ תויהל תונמדזהה תא ול ןתיי חדקאה ת .ותינכות תא שממל ול ורזע .חטמ תתל ידכ חוורה שקמ לע ץחלו הטיעבה ןוויכ תא עובקל ידכ םיצחב שמתשה .הסיט קובקבב ףוסאלו ןשי ןרזמ לע םיתחונ םתא םא רתוי דוע סוטי רוביגה
" "