סימניות

משחק תמלשומ הנותח הזיילא באינטרנט

                                  Eliza Perfect Wedding קחשמ

תמלשומ הנותח הזיילא (Eliza Perfect Wedding):

.בוש ןתחתת אל איה םא הייחב דיחיה תויהל לוכי הזה עוריאה יכ ,תמלשומה הנותחה תא ה .םייתנפוא םיטישכתו הלכ תלמש תריחבב הל רוזעת התאו ,ראופמ עוריא ןגראל ץמאמ לכ הת .בלה תמושת זכרמב היהי רוונסמ הפי איה
" "