סימניות

משחק ילימא לש הדילגה תונח באינטרנט

                                  Emily's Ice Cream Shop קחשמ

ילימא לש הדילגה תונח (Emily's Ice Cream Shop ):

.םיקתממ תקבאו םינוש םימעט לש רק פוריס םע םינדעמ לש םינוש םיגוס העיצמ רשא ,הנטק .רתוי ויהיו ,הברה ואב םה ןושארה םויב ,תוחוקלה תא תרשל ידכ הל רוזעל .החלצהב המרה תא םילשהל ידכ יווצ עוציב םע תועטל אלו חוקלה תושקב לוקש
" "