סימניות

משחק קורי תווצ תכיסנ באינטרנט

                                  Princess Team Green קחשמ

קורי תווצ תכיסנ (Princess Team Green ):

.עבט גאוד דימת תונב תוכיסנ שולש לש תווצ .עקרקה לע ידמ הברה ריתוה אל רשא ,םייח ילעבו םיחמצ לע ןגהל םה .קוריב ירמגל שבלתהל וטילחה םה ,הלש תוינידמב ךומתל ידכ .veshchichki לע תוכיסנה תחא לכל אוצמלו החתלמב שמתשה .םיקורי םיצע לש עקר לע םלטצהלו רופיא ,רעישה עבצ תא תונשל ,הצלוח םע הדומח תיאצח
" "