סימניות

משחק הסיט ט"לזמ באינטרנט

                                  Drone Flight קחשמ

הסיט ט"לזמ (Drone Flight ):

.םיסוטמה לש םירטמרפה תא רפשלו ףסכ חיוורהל ידכ ,קודבל ךל םיעיצמ ונא ,טושפ טלזמ .םימשב דוע דורשל ול רשפאמש ,םינוש םיסונובו ריוואב תועבטמה תא ףוסאל היהי הז ,יב .הסיטה לש קחרמה תלדגהו ימנידוריווא תולוכיה תא רפשמ ,רישכמה גורדש
" "