סימניות

משחק שבלתהל ילוד Sery לולסמ באינטרנט

                                  Sery Runway Dolly Dress Up קחשמ

שבלתהל ילוד Sery לולסמ (Sery Runway Dolly Dress Up ):

.תממהמ תואריהל תונוש תושובלת ףוסאל םיצורו םיעסונ םילוד .הריחב תושעל ךירצ התא זא ,וזכ הדווזמ ןיא ,לוכי אל קונית םע הז תא תחקל לבא ,לכה .םירזיבאו םיילענ ,תולמש לש ולשמ טס םע דחא לכ ,יארקא תובית שולשל הריחבה תרגסמ ת .שובל יטירפ לע רבכעה לע הציחל ,תרוונסמ הנפוא תרבג תרענ לעפה
" "