סימניות

משחק רוטקוד ידו'ג היפוטוז באינטרנט

                                  Zootopia Judy Doctor קחשמ

רוטקוד ידו'ג היפוטוז (Zootopia Judy Doctor ):

.תורילו םחליהל םיבהואש םיער םינוירב םיאצמנ ןאכ לבא ,Zveropolis םיהדמה םוקמה .הלש דיקפתה הז יכ ,םלוכ תא סופתל הסנמ תושכה ידו'ג ונלש הרוביגה .יאופר לופיטל הקוקז איהו ,ררבתמ תורידנ םיתעל קר אלמ יופיר ןמז אלל לבא .וצה לפט בוש אוהש ךכ ,ירשפאה םדקהב וב לפטל ,ךסמה תיתחתב םילכה לכב שמתשהל ךירצ
" "