סימניות

משחק Gumball Manic הניטנק לש אלפומה םלועה באינטרנט

                                  The amazing world of Gumball Manic Canteen קחשמ

Gumball Manic הניטנק לש אלפומה םלועה (The amazing world of Gumball Manic Canteen ):

.סיכ ימד תצק חיוורהל טילחה קונית ,ינוריע לכוא ב הדובעל ןושאר םויהמ לותלתח Gamb .םיפדמה דיל םיכחמ רבכ םה ,תוחוקלה תא תרשל תוזירזבו תוריהמב ול ורזע .םיקתממ לאמש תרוצב םיפיט ףוסאלו רקבמ לכואה תא שיגהלו תומדה תא זיזהל ידכ םיצחב .Gambolò שאייתת לאו םיבערה תוחוקלה תא וצימחת לא
" "