סימניות

משחק רוטקוד דמחמ תויח תדימל באינטרנט

                                  Learning Pets Doctor קחשמ

רוטקוד דמחמ תויח תדימל (Learning Pets Doctor ):

.םייח ילעבל השדח יפוי תאפרמב ךלש הנושארה תונלבסב רזאתי יטיקו םוט לותחה רוג ,יכ .הנכסמ תפכא זעמו ,ןושארה היהי ימ רחב .ןורא העברא םנשי ,ונדסומב .הדומח קוניתה ירזבאו תשובלתה תא ףוסאת התא ףוסבו ,לופיטו לופיט זאו ,הנחבאה - ןל .רבכעה םע ךשמה
" "