סימניות

משחק ןרוה רובש באינטרנט

                                  Broken Horn קחשמ

ןרוה רובש (Broken Horn):

.לבנה םע ברקל ךלה ןרוה רובש יוניכל טיינ .תומוחה ןיב רובעל ידכ תרתוימ הדובעמ רמשנ רוביגה ,ףכואהמ וכלשוהו םיפסונ ץימאה ד .ביואה תא שפחלו תכלל ובזע םירמושה ,םינפב היה אוה ןאכ .רמשיהל ךל ועייסי ךירצ םימעפל ,תומד ףוחדל םירחא םינונגנמו םידבכ םישיטפב תא לעפ .רבכעה םע ךשמה
" "