סימניות

משחק Connect ריעה באינטרנט

                                  City Connect קחשמ

Connect ריעה (City Connect ):

?לכירדאה תאו ריעה שאר ,רתוי בוט וליפא וא לכירדא תויהל תמלח דימת התא ?הז תא םשייל ריע תינכת תושעל יתיצר םעפ .ומולח תא םישגהל תונמדזהה תא םילבקמ םתא ריעה רוביח קחשמ .קנע ןילופורטמל ותוא ביחרהל הגרדהב םיניינב טושפ תולוכשא םע לחה ,ךלשמ ריע בוציע .תיב לכב למשח ךילוהל ,הייריעה ןיינב תא םקמל תונוכנו םיתמצ לע בושחל ןכבו .דעצ לכ סורפ ןכבו
" "