סימניות

משחק Trailblazer :ףאפ רוואפה תונב באינטרנט

                                  Powerpuff Girls: Trailblazer קחשמ

Trailblazer :ףאפ רוואפה תונב (Powerpuff Girls: Trailblazer ):

.ותוא סורהל הצורו ונלש תכלה בכוכ ופקת ו'זו'ז Mojo לבנ ףוק לכ לעפה .םלועה תא ליצהלו ותוא רוצעל וטילחהו םהלש הריבע השוע דדושה דציכ םידע רוואפה תונ .ךלש תולוכיה תא רפשמה zhetonchiki ףוסאלו םילושכמה תא ףיקמ ,ףיכ הז קחשמב ףאפ רו .לבנה תא שינעהלו ונלש םלועה תא ליצהל ,הנהית
" "