סימניות

משחק הרויה יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Shooter קחשמ

הרויה יבמוז (Zombie Shooter):

.תוריקו תכתמ תורוק לש תויבוקה ירוחאמ םירתתסמ עורה םיבמוז תויראש תא ליפהל דייצה .םישיגנ תומוקמב תורטמ דימשהלו םילושכממ דנואביר םיעדויש ,תשומחתו דחוימ קשנב שומ .הרוחסה תא תרבוחמ רשא ,היירי תרשרש קסרל ידכ קיפסמ הז ,תוצלפמה תא קסרל םידבכ תו .םיער חירסמ םיבמוז דגנ םיבוט םיעצמאה לכ
" "