סימניות

משחק Wild Kratts: תנוכמ Suit הביבא חוכ באינטרנט

                                  Wild Kratts: Aviva's Powersuit Maker קחשמ

Wild Kratts: תנוכמ Suit הביבא חוכ (Wild Kratts: Aviva's Powersuit Maker ):

.האניג היהת םיחאה דחא םש ,הדבעמל חלשנ ביבאה Kratt יחא .קחשמה ירוביג תכפוהש תשופחת הרצי איה .הז לע הנשמ הז ךיא תוארלו םימיוסמ םיקלח לע תוסנל לוכי התא .םידגב לש תמיוסמ הצובק שי ףוגה לש קלח לכ רובע .הרחבנש הרדגהב םא םינוש םיקלחב שובלל לוכי אל התא .הנוכנה הריחבה תא תושעל ךל ורזעי םהו ,תויחה לש עדיהמ דרפנ קלחב אוצמל ידכ
" "