סימניות

משחק יהולא ןומרא Shine: Genie הזו תרמש באינטרנט

                                  Shimmer and Shine: Genie Palace Divine קחשמ

יהולא ןומרא Shine: Genie הזו תרמש (Shimmer and Shine: Genie Palace Divine ):

.תומולחה ץראב אצמנה ,ולש ןומראה ןי'ג רקבל and Shine החלבה .םיכירצ םהש המ לכ תא שי ןומראל .דובעת התא םתיאש תומד רוחבל אוה ןושארה דעצה .השבלה רדחכ וב שמתשהלו םירבד םע המוסקה השבלהה תא אוצמל ידכ רדחל תכלל איה ךלש ה .םירזיבאו םיטישכת ,םיפי םירבד אוצמל ולכות םש .ויפוא לע םהילע תוסנלו םירבד שפחמ טאריפ ומכ דשה תא תוארל םיצור ,םינוש םיגוסמ ם
" "