סימניות

משחק םוי הנפוא הל'גנא םירבדמ באינטרנט

                                  Kitty Fashion Day קחשמ

םוי הנפוא הל'גנא םירבדמ (Kitty Fashion Day ):

.תופי תולמש לש רחבמ םע רוזעלו הילא תוולתהל ךממ תשקבמו ריעב רתויב יתנפואה קיטוב .רוונסמ שובל רחא תוכהל הצור הדליו ,םוט םע השיגפ היהי הז ,ךלש החתלמה תא ןכדעל ת .האלמ הנומת ךופהל ידכ ,וילא םירזיבא תמאתהו הלמש רחב
" "