סימניות

משחק ףשנ תכיסנ רודכ באינטרנט

                                  Princess Prom Ball קחשמ

ףשנ תכיסנ רודכ (Princess Prom Ball ):

.ןורחאה רודכה תא םיכחמ םה וישכעו ,רפס סרוק המייס הכיסנה ינסיד .תשובלתה לכ רובע רוחבל ולכות ובש רתויב הרקיה תונחה ףשנל תולמש תכלל הנאו לזנופר .ינרדומ ןונגס לש עדיו תאצמתמ עורז .םיילענ ,םיטישכת ,םירזיבא ,תונושה תויומדה תחא לכל יוצר ,תקורסת רוחבל .הפי רתוי הארנ םהמ ימ תוושהל לגוסמ היהת התאו ,תורחא תויחא לכ דיל דומעל תונבה ,
" "