סימניות

משחק Cinderella`s Rush באינטרנט

                                  Cinderella`s Rush קחשמ

Cinderella`s Rush (Cinderella`s Rush ):

.הערה תגרוחהלש ותעגה ינפל תונשל הכירצ איהש תיב תודובע הברה הרבצ דימת ומכ הלרדנ .הלש םוקמבהפטשנ תחלצה תא ביחרהל הסנמ ,הלש ןוראב אוה וישכע .המישמה םע דדומתהל הל רוזעל התא םא רהמ רתוי הברה ךלי הז לבא ,השק ךכ לכ אל אוה .רעוכמ ןוזוורבהלש םיידיה ךותל תורישי לפנ תחלצלאיצמהל ךירצ התאו קחשמה לש תישארה .האבה הביסמה תא תחקל לכות אל הדליהוא ,ןוראבםתוא ידיימ ןפואב רידגהל ,תונמ לש םי
" "