סימניות

משחק םידומח םילדגמ באינטרנט

                                  Cute Towers קחשמ

םידומח םילדגמ (Cute Towers ):

.רתויב רישי ןפואב ברועמ הז תא חקית התאו ,ךישממ םידורווהוםילוחכ םיקולב לש ףקיהב .תותווצהמדחאב תוכזל תונמדזה ול תתל ךירצ התאשאיה קחשמה לש תוהמה .ינסרה ףקתהליחתהלו םידורו םיעוביר אלו תווצלש ןוויכה תא חק .תוכיתח שולש לש ךסב עבצה ותוא לש םיקולב םישל ,תוישפנ תולוכי המכ השעש ימל השק א .יתועמשמ ןפואב ךלש הצובקה לש המרה תא לידגהל ,תובלושמ תודוקנ חיוורהל תוסנלו יוצ
" "