סימניות

משחק Goodgame Empire באינטרנט

                                  Goodgame Empire קחשמ

Goodgame Empire (Goodgame Empire):

.םיניינעמ םירצומ ינקחש תא תוצרל ידכ קר אל רבכ אוה רשא ,הרבחה GoodGameStudiosל .בחר להקידי לע גצוימ םולשת אלל ,היאצאצ לש רחא - הירפמיא Goodgame ןווקמ קחשמ .ןיינב םיבושח םיניינבוהלש היירכה יבאשמ ,ומצע חטש חתפל םג ומכ ,הברה םחליהל ךירצ .ילאוטריו רזועלש ותוסח תא חקול התא ,תישאר .הנוכנה ךרדה תא קילחהל ךל רשפאמ אל ,םהילא חלשיי דעצ לכ .םילרנימ לש היירכה ,היינבה ,הלכלכ,אבצ יניינעבהחמומ אוה .םמצע תאו הסונמ גטרטסאבורקב ךופהתש,התטילשב קחשל הירפמיאה Goodgameבלחה .םירצומוםירחא םירמוחו הטיח ,בהז ,לזרב ,ץע ,ןבא ךירצ ךלש ריעה .קזח אבצלםיגאוד םיבשותהלש תשרדנה הנגהה תא זאמ .תולקב רתוי הברה ןתניי ןוחצנה,רחא לנסרא תודיחי דייצלו החיתר תפז ,חוגינ תונוכמ .תונמוימב רתוי םימחלנ ,חוכ רובצל םה בורקב לבא ,םיבאשמ תתלותוריהמב תתל תונושארה .ליבקמב לדגוךלש םיביואה לש חכהללגב לבא ,ןויסינ רובצל התא לבא .תומישמ תחקל לוכי הירפמיאה Goodgame קחשמה .הבוט הריחב ךל שיותונכדעתמ המישרה .םישדח םיניינבל החותפ השיג םג ומכ ,תורוחסו םיבאשמ ,בהז חיוורהל ,םיסונובותודוקנ .םיצוחנה יתוהמוןימז ןוה קיפסמ שיש קר ,םתוא תונבל ידכ לבא .ביבסמש ץראה יטילשוולשמ םישנאל םורגל ידכ תוכמסו חכה תא רידגהל לכות ,ריעהימוחת
" "