סימניות

משחק בר מג'יק באינטרנט

                                  Magic Bar קחשמ

בר מג'יק (Magic Bar):

.תודגא םירופיסו םיטרסמ תורכומ תויומד הברה רג ובש ,המוסק הנידמ בשות ריעצ ומכ קח .ימוקמ םיענ הפק תיבב ןמרבכ החלצהב לועפל איה ךלש המישמה .ץוע ץראמ םסוקה רטופ יראה רותב אובל לוכי התא יכ ,םירקבמה לכ תא קפסל וסנ .תונמה לש עוציב תויוריהמ ןמוימ רתוי ךרטצת התאו ,וצה לש תובכרומה תא לידגמ רבועש
" "