משחק לטרופ ףדרמ באינטרנט

                                  Portal chase קחשמ

לטרופ ףדרמ (Portal chase):

.לטרופה ףדרמב ךילע תובוהאה תורוטקירקה ירוביג תא ,םינכוסמה םידליה תא שוגפ .תוקתרמ תואקתפרהו תוחפ אל םתיא תורצה לבא ,םינטק ןיידע םיידיתעה םיוותה .םודא רותפכ םע הנטק הרוחש הספוק - ןטק רישכמ תועטב אצמ ןטקה ןלוקניל .גופסבוב ב םיחרוא םע היה וכותל וללצ רוביגה ,לטרופ ורציו היגרנא ררחיש ,הז לע הצ .התיבה קוניתה תא איבי אוהש הדבועה תא אל לבא ,שדח לטרופ תונבל ךירצ התא ,רוזחל י .בוב ןכוסמ ירנה םע שגפיהל ,תומדה םע תועסמ .םהל עייסתו ,עסונל ורזעי םלוכ .םינוש םירנא' ז לש םיקחשמ ינימ הברה אוצמל ולכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות