משחק ידאב ר'גנאד ירנה באינטרנט

                                  Henry Danger Baddie barrage קחשמ

ידאב ר'גנאד ירנה (Henry Danger Baddie barrage):

.חטמ ידאב הנכס ירנה קחשמב ירנה ודימלת רובע הל'צ ןטפק ידי לע להנתמ הז ,תפסונ הק .תומכו לדוג לכמ םילבנ ינפמ ומצע לע ןגהלו ףוקתל לגוסמ תויהל בייח רוחבה .רהוזה רואה תעוצר תא תמיוסמ הדוקנב רוצעל םיללוכ םהו ,ךלש תולועפל ביגי רוביגה .ןוירבה תא ץפני אוה ךיא הארת ,ולש קסעה תא ריכמ ירנהו ,הריהמ הבוגתלו תונמוימל ק .רשפאל אל ףידע הזו ,הכמ לבקי דליה ,עגעגתמ התא םא .תוכבוסמ רתוי ויהי תומישמו ,הדשה לע ועיפוי םישדח םיוות ,תפסונ תחלצומ הפקתה רחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות