משחק ךובמ עבצא ץורימ באינטרנט

                                  A-maze-ing finger race קחשמ

ךובמ עבצא ץורימ (A-maze-ing finger race):

.קחשמה ךובמ-ing A-עבצא ץורימ הז - םיקחשמה ללחב שדח קחשמ םכרובע ןיכה Niklodeon .תולבלו ףיכ ,הנכס ירנהו גופס בוב :תועות תויומד יתש תא רומשל לכות .ינשה הצקב האיציה לא םכרד תא אוצמל םילוכי אלו ךובמה ךותל וספט םירוביג .םייובשה תא ליצהל הסנ .רוחאל הריפס ליחתי אוה ,עונל םיליחתמ םתא רשאכ רמייט אוה עצמאב יכ םיהדמ ךובמה .ןמזה רמגנש ינפל האיציה לא עיגהל ךירצ התא .ירנה ירחא םיינועבצ םירודכ וא גופס בוב ירחא ריווא תועוב תנמזהב תונורדסמה לכב ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות