משחק שפר לש םיעישומה תאו םייסנכמ גופסבוב באינטרנט

                                  Spongebob squarepants And the saviours of slime קחשמ

שפר לש םיעישומה תאו םייסנכמ גופסבוב (Spongebob squarepants And the saviours of slime):

.זבזובמ בשחנ םויה ,הירוטסיהה ךותל הז תא השע אלו רקובב ררועתה גופסבוב םא .ןסחואמ היה Krabsburger לש ידוסה ןוכתמה הבש תפסכה ךותל רדח עשרה ןוטקנלפ הדבועה .בנגה תא ףוטשל היהת איהו ,קורי ריר לש םרז ררחשי רשא ,םותסשה תא חותפל ךרוצ שי ה .םיצוקה לש ץחלב דומעל Squidwart רוזעלו דסומה Krabi Krab לש תלדה לא רוזחל ךירצ .םודא ןמיס עיגהל אל לוגע הדימ הנקב ץחה דע דמעמ קיזחהל ךירצ התא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות