משחק יבייב גופסבוב תויתפכא באינטרנט

                                  Spongebob Baby Caring קחשמ

יבייב גופסבוב תויתפכא (Spongebob Baby Caring):

.וייח לש םינושארה םימיב קוניתב לפטמ בושח זא .ולש חורה בצמב םילקבש לק יוניש לכל בל םישל ךרוצ שי .עוצעצ וא ,לוכאל הצור אוהש וא ,םיבאכמ לבוס קוניתהש רמוא הז ,הכבי אוה קר .גופסבוב םשב הזכ תיזירפק דוליי לפטל ךירצ התא לופיט יבייב גופסבוב קחשמב .םינוש םניא םהלש םיכרצה לבא ,ליגר דלי וניא אוהש תורמל ?בלח לש קובקבמ תותשל ,לותיח ףילחהל ךרטצי גופסה בוב .הזודמ תוחשל ול רשאכ ,בהוא אל אוהו .ןבצעמ םדא בובז רשאכ שיגרמ הז - הזודמ תאו ,םימל תחתמ יח אוה ,לכה ירחא .והשמ הצורמ אוה ונלש קוניתה הז תא האור התא םא ,ךכל בל םישל ךירצ התא .ןובוד ילב ןושיל ךלוה אל הז םימעפל ,גופס בוב קוניתה רובע קחשמ תויתפכא תוארל ול .החיפט קר ול הכחמ ,ידמ ,גופס בוב קוניתה רובע קחשמ תויתפכא ב גופס בוב תאו ,רומס .קוניתה םרק קוניתהש אלפ הז ןיא ,חוכשל רוסא הבוח םילהנה לבא .תויגרלאו םילותיח תחרפת תוקונית רוע םע דדומתהל ךירצ היה אוה .לויטל ךלש דליה שבלתהל ,השבלהה רדחל תכלל זאו ,לופיטל ןטק גופס לע תומישמה לכ תא .ךתריחב הכחי ,בוחרב אצוי היה אל אוה וידעלבש ,בוהא עוצעצ םיילענ ,וידגב .רחא רבד לכ וא םיעבוכ ,םיעבוכ ןוגכ םידליל םירזיבאה תרזעב תננגוסמה קוניתה רפוס .ףרה אלל תכלל לוכי הזה קחשמה ,ןופלטב .הכב אל דליהש אדוול םיילענ ,םידגב ףילחהל