משחק גופסבוב קראפ :המאגוק באינטרנט

                                  Kogama: Spongebob Parkour קחשמ

גופסבוב קראפ :המאגוק (Kogama: Spongebob Parkour):

.םייקתי parkour תויורחת ובש םאגוק לש םלועה לא ךלנ גופסבוב גופסבוב :המגוק קחשמב .ופתתשי בוב לש גופסה לע הרוטקירקה ןמ תויומד וליפא םהב .הלחתהה וק לע עיפוי קחשמה תליחתב םינקחש תואמ בהוא התא .םיבר םילושכמ אלמ רשא ,לולסמה תא רובעל ליחתהל ךרטצת תואה לע .האלה ךישמהל תוריהמה לעו םילבטמ לעמ ץופקל ,םיצפח לע ספטל ךרטצי הצירה לע התא .שיבכהמ םתוא תפיחד ידי לע ביואה ינגנ עירפהל לוכי התא יכ רוכז .םהמ קמחתהל דואמ םיריהז תויהל ידכ ,רבדה ותוא תא תושעל םילוכי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות