Super Brawl 2 קחשמ

2 הטטק רפוס (Super Brawl 2):

.ברקל עיגה הזו הבורמ דואמ ויה תונוש תורוטקירק לש תויומדה יכ םכמצעל וראת .ימלוע הדימ הנקב הז ברקב ףתתשהל ולכוי 2 הטטק רפוס קחשמב התא .הלשמ םייפיצפס םירושיכ הל שיש הרוטקירק תומד רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ביריה תא רוחבל ןכמ רחאל .סופא ברק ליחתי תואה לעו תוברק רובע הריזב ךמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .םיבירי חצנל ךרטצי יתנגה תויונמוימ יפולח ףוקתל ךתורשפאב :םש אלל .ןיטולחל הקיר ולש םייחה תלחות רשאכ סבומ בשחיי אוה .םסק וליפאו םינוש תובלושמ תותיבש ליחהל ןתינ ,ברקה ךלהמב .תוברקב הסובתה תאו םיביריה לכ תא חצנל תוסנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות