משחק ןואידולקינ לש הלודגה הפיסאה באינטרנט

                                  The great Nickelodeon slime rally קחשמ

ןואידולקינ לש הלודגה הפיסאה (The great Nickelodeon slime rally):

.היזיוולט תוינכותו םיטרסב קר םתוחכונ תא ליבגהל אל וליפא תורוטקיר .םתוא חכוש אל התא זא ,םיקחשמה ישרגמל תכלל ליעפ ןפואב םה .Nikkelodeon וידוטסב תוריוצמ תויומד ןיב ןפוד אצוי תונוש טרופס תו .ןואידולקינ לש הלודגה שפרה תנגפהב םעפה ,גיהנמל ךפה ,דימת ומכ ,גו .קורי ריר השרוה וכרדש ,םירבוחמ םיווקמ בכרומה לולסמ הנבנ .תוריהמב וב רובעל לוכי ץפח לכו דואמ קלקלח אוה .םש דימ ךמצע תא גיצהלו תווצ רחב .םילושכמ םילקתנ ילב לולסמה תא רובעל ול רוזעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות