משחק !תצלפמ הפקתה :דליה הנכס לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  The adventures of Kid Danger: monster attack! קחשמ

!תצלפמ הפקתה :דליה הנכס לש ויתואקתפרה (The adventures of Kid Danger: monster attack!):

.ריעב םיררועתמה םינושה םימויאה םע םחלנש תווצ - זובשו טולרש ,ןכוסמה ירנה ,ןיימ .םהלש תירסומהו תינפוגה הרשכהה תא לידגהל ,םהלש סיסבב תבכרה ןמזה לכ םהייח תא ןכס !תצלפמ הפקתה :דליה הנכס לש ויתואקתפרה קחשמב םויה .ףצק תצלפמ - דואמ ןכוסמ אשונ םע ריעה תובוחרב שגפינ ונחנאו .םד אמצו ןכוסמ לבא ,קותמו קותמ אל ללכב לבא ,קנע בוד ומכ הארנ אוה .רפוס קשנ ינפמ תוזגפה ,קרב הפקתה :תצלפמה תא סיבהל ידכ תויומדה לכ לש תולוכיב שמ .תואירבו תוששואתהל םירוביג חולשל תעל תעמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות