משחק יניקיב לש ןותחתה קדייחה באינטרנט

                                  The Bikini Bottom Bugle קחשמ

יניקיב לש ןותחתה קדייחה (The Bikini Bottom Bugle):

.םיעוריאו תויריע תושדחל שדקומה רתא ורצי ןוטוב יניקיב יבשות .םיירקיע םיעוריא עברא שי ףדב םויה ,םינורחאה םיעוריאה לע ררבלו וי .םהב ףתתשהל לוכי התא .לכואב ביואה תא וזיגפהו ,ןוטקנלפה אבצ םע ודדומתה ,גופסבוב םע דחי .םהבש םילודגל איש עובקלו ןובס ןורתיפמ קנע ירודכ חפנל לוכי התא זא .םיטולב תורחת וכרעי יטבו קירטפ ,אבה בלשב .ךכב ול ורזעת םתאו ,םימה ינפ לא תוריהמב עיגהל הסני הלהבב ראוודיו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות