The last survivors קחשמ

םינורחאה םידרושה (The last survivors):

.םירדענ םה יכ םירוכה הז - טטושל םיבמוז ובש םילודג םיקמועב יכ תודגא םה ,שוטנ הר .בהז יכוליה תא אוצמלו םינשיה םירפוחה יכובמ רוקחל טילחה גוזה ינב .םינשיה םינונגנמה תא רשפאל ידכ לושכמה לעמ רובעל םהל רוזעל .םיבמוז רהזיהל ,ןבא תוריק ץוחמל ,תובית שמתשה .חצנל םיקמעמב ראשיהל אל ,הזל הז רוזעל םיכירצ םירוביג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות