The cat in the hat knows a lot about That! Camp time קחשמ

!הז לע הברה עדוי לולעת לותח פמק ןמז (The cat in the hat knows a lot about That! Camp time):

.האלה תושעל המ עדוי אל ינא לבא ,הז לע תבשל ואבו המיאתמ תחרקב ואצמ םידליה ,להוא !הז לע הברה עדוי לולעתה לותח קחשמ תא וחתפ םיבוהא םינקחשה לכה טעמכ עדויש ,לולעת .עגר לכב רוזעל ןכומו הנחמ ןמז .יופצ אל םשג ינפמ הנימא הנגה הניל חיטבהל ידכ ,הלחתהה רובע להוא םישלו דובעל לבק .םישגדומ םיטירפה שמתשה ,תולועפ לש ףצר החני לותחה ,דבו לבח ,םירב שי להואה תא ןי !הז לע הברה עדוי לולעת לותח רטפל ךירצ ןכלו ,םיבער םיריית תוריהמב חצ ריווא ,לכו .הנחמ ןמז .םינשעה רפא לע םתוא םישלו הרעמהמ קוחר אל םיחישה ןיב תקדקודמ הניחב ,םיצע ףוסאל .םילחגה םתוא ךופהל אל לבא ,ולמשרמ תוכיתח תמחשהל ןתינ שאהו תוריהמב וראוי םינמוי .שפיט םילותח לבא ,יטגרנא - רזוע לותחה וישכע ףיכה ליבשב בנדזה תלבקל .תנצנצב תוילילחג תא ףוסאל םתוא חירכת םא תונהיל םג םילוכי םיחרואה !הז לע הברה עדוי עבוכב קחשמ לותחה .חונו םיענ היהי ץוחו ףלאמו ישומיש יוליב הברה ודמלת ,םכח לותחמ ,הליל תניל םע לי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות